2018 m. rugpjūčio 19 d., sekmadienis
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Apie profesinę reabilitaciją
 
 

Profesinė reabilitacija - asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį asmenims nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu.
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesiją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.


Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, teikiamos šios paslaugos:
1. Profesinių gebėjimų įvertinimas – tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir (arba) funkcinio pajėgumo bei kitų asmens profesinei veiklai reikalingų savybių įvertinimas bei rezultatų palyginimas su potencialios darbo vietos keliamais reikalavimais. Trukmė – 5 d. d.;
2. Profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai dalyvio motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas dėl profesinio kryptingumo ir tinkamumo bei profesinės karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, pagalba renkantis arba keičiant profesiją, atsižvelgiant į jų asmenines savybes bei pasirinktos profesijos praktinis išbandymas. Trukmė – iki 5 d. d.
3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas, esamų, tačiau nepakankamų, lavinimas ir (arba) naujų savybių ugdymas atsižvelgiant į individualius asmens poreikius socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo ir kitomis poveikio priemonėmis. Trukmė – iki 210 d. d.
4. Pagalba įsidarbinant – tai asmens galimos darbo vietos bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimas įdarbinant, darbo paieškos ir įsidarbinimo įgūdžių formavimas bei darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo ir įdarbinimo klausimais. Trukmė – 5 d. d.
5. Palaikymas darbo vietoje – tai pagalba įsidarbinusiam asmeniui, sprendžiant asmens socialinių įgūdžių, adaptacijos darbo vietoje, motyvacijos dirbti problemas, tarpininkavimas tarp asmens ir darbdavio bei jų konsultavimas iškilusiais klausimais bei kita pagalba, siekiant ilgalaikės ir efektyvios asmens integracijos į aktyvią darbo rinką.

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka

1. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, turintys nustatytą darbingumo lygį (nuo 0 iki 45 proc.) teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teritorinę darbo biržą dėl siuntimo į NDNT profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti. Asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu (šiuo atveju teritorinės darbo biržos siuntimo nereikia).

2. Nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, NDNT asmeniui išduoda Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

3. Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą.

4. Teritorinė darbo birža sudaro su asmeniu sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų ir išduoda asmeniui  siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą data.

6. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmens individualią profesinės reabilitacijos programą ir sudaro su asmeniu sutartį dėl dalyvavimo programoje sąlygų;

7. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. NDNT, gavusi iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus.


 

Profesinės reabilitacijos pašalpa

Asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa.
Taip pat, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai apmokama už asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas, į kurias esant poreikiui įskaitomas maitinimas, apgyvendinimas ir transporto išlaidos.
Pagrindas skirti profesinės reabilitacijos pašalpą yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (arba NDNT) sprendimas - Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, išduota asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka.
Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos laikotarpiu, neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Profesinės reabilitacijos pašalpą skiria ir moka teritorinė darbo birža pagal asmens gyvenamąją vietą.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-03 18:21:57
Į viršų

Spausdinti


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema